Log in / Sign up
 
  Share this page

  The Emperor's Naked Army Marches On

  The Emperor's Naked Army Marches On

  Yuki Yukite shingun     2h 02min
  1987     War documentary     Japan
  Original lang: Japanese
  Directed byKazuo Hara

  Featuring

  Kenzo Okuzaki
  Riichi Aikawa
  Masaichi Hamaguchi
  Toshio Hara
  Shichiro Kojima
  Masao Koshimizu
  Taro Maruyama
  Toshiya Nomura
  Shizumi Okuzaki
  Eizaburo Oshima
  + MORE

  © Studio&Distr.

  English     Français
  Thank you for your visit! :)
  Menu 
  © 1996-2020 Cinema Clock Inc. ®